خدایم . خدایم
آه ای خدایم
صدایت می زنم بشنو صدایم
شکنجه گاه این دنیاست جایم
به جرم زندگی این شد سزایم
آه ای خدایم بشنو صدایم
مرا بگذار با این ماجرایم
نمی پرسم چرا این شد سزایم
آه ای خدایم
بشنو صدایم

گلویم مانده از فریاد فریاد فریاد فریاد ....


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X